Vytvořit účet

Zrušit
X

Vyhledávání


7,5 km potrubí Compact Pipe PE 100 RC, DN 309

Technologie Compact Pipe pro lepší kvalitu vody

Hulín - Kroměříž - vodovodní přivaděč

Podílíme se na realizaci projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“. Součástí tohoto projektu je vybudování přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe.

Potřeba renovace a vyšší kapacity vodovodu

Prameniště Hulín bylo vybudováno v 70. letech minulého století. Jímací území tvoří soustava vrtů, akumulační nádrž s armaturní komorou a čerpací stanice. Z vrtů je čerpána voda potrubími DN 150 do armaturní komory a akumulační nádrže, odkud je potom vedena přes čerpací stanici do úpravny vody v Kroměříži. Současný stav vodovodního přivaděče z ocelového potrubí DN 300 i všech částí prameniště je již na pokraji životnosti a provozovatel musí stále častěji řešit celou řadu závad a poruch. Zároveň, vzhledem k dlouhodobému suchu v posledních letech, se z prameniště Hulín stal jeden ze zásadních zdrojů vody pro celý okres Kroměříž, z čehož vyplývá i potřeba vyšší kapacity. Všechny tyto aspekty vedly investora k rozhodnutí o modernizaci celého systému, tedy jak výtlačných potrubí surové vody na jímacím území, tak i čerpací stanice s armaturní komorou včetně armatur a vodovodního přivaděče.

Výběr správné metody renovace

V požadavcích projektu byl minimální zásah do krajiny, omezení výkopových prací a instalace takového potrubního systému, který zaručí maximální kvalitu pitné vody a minimální dopad stavby na okolí. Rozhodnuto bylo o využití inovativní technologie Compact Pipe, která umožňuje sanovat potrubí s minimálními zásahy do terénu. Z tohoto důvodu je vhodné tuto metodu využít všude tam, kde je hustá síť inženýrských sítí, tedy například v místech městské či průmyslové výstavby, anebo v krajinářsky chráněných či zemědělsky obdělávaných oblastech. Princip této metody je založen na zatažení předtvarovaného PE potrubí se zmenšeným vnějším průměrem do původní trubky. Nové PE potrubí je následně vráceno do kruhového tvaru a staré potrubí nadále slouží jako ochrana a opora pro novou trubku.

Volba moderní bezvýkopové technologie Compact Pipe byla v tomto případě jednoznačná. Na rozdíl od jiných metod umožňuje menší rozměry montážních výkopů a jednodušší a rychlejší instalaci. Přínosem je tedy nejen ekonomický dopad, ale především ohleduplnost a šetrnost k životnímu prostředí. Navíc se tato technologie osvědčila již u mnoha podobných projektů v ČR i v zahraničí a získala dokonce několik významných ocenění.
- Radim Motlidba, produktový manažer Wavin Ekoplastik
Compact pipe na přepravních bubnech Příprava na vtahování potrubí Compact Pipe Výkop a vtahování potrubí Detail vtahovaného potrubí Detail vtahovaného potrubí
Compact pipe na přepravních bubnech

V projektu je použito celkem 7,5 km potrubí Compact Pipe PE 100 RC, DN 309 z produkce společnosti Wavin (dodavatel Wavin Ekoplastik), které je rozděleno do 54 úseků. Sanaci stávajícího přivaděče surové vody Hulín - Kroměříž technologií Compact Pipe prováděla kompletně společnost Wombat s.r.o., která je držitelem licence od výrobce Wavin pro instalaci technologie Compact Pipe.

Stavba řeší zkapacitnění prameniště Hulín až na Q=100 l.s-1, včetně dopravy surové vody na úpravnu vody Kroměříž. Nové řešení zároveň výrazně zvýší provozní zabezpečenost Kroměřížska, zejména při řešení krizových stavů a při ohrožení některého ze zdrojů podzemní vody.

 

  • Zodpovědná osoba - Radim Motlidba, product manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - Vodovody a kanalizace Kroměříž
  • Rozsah dodávky - 7500 m
  • Realizace - 2017

Přečtěte si také


Tato stránka používá cookies. Pokračováním procházení tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies. Souhlasím